Các nhà bán lẻ có thể giới thiệu các nhà sản xuất tham gia Daisanstore không?

Tất nhiên rồi! Các nhà bán lẻ có thể mời các nhà sản xuất đăng ký bằng cách gửi trực tiếp lời giới thiệu thương hiệu trong cổng thông tin Daisanstore của họ.

Họ cũng có thể được thưởng bằng tín dụng mua sắm - Và tất cả đều do Daisanstore tài trợ!

Đây là cách hoạt động

Các nhà bán lẻ trên Daisanstore được khuyến khích chia sẻ liên kết giới thiệu của họ với bất kỳ nhà sản xuất nào họ muốn mời, miễn là họ đã nhận được sự đồng ý liên hệ với họ. Khi một nhà sản xuất sử dụng liên kết giới thiệu của nhà bán lẻ để đăng ký tài khoản Daisanstore và nhà sản xuất được xác minh và phê duyệt thành công, nhà bán lẻ đó sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng tín dụng do Daisanstore tài trợ.

  • Nếu một nhà sản xuất được nhiều nhà bán lẻ hoặc cửa hàng mời thì tín dụng giới thiệu sẽ được chuyển đến người có liên kết giới thiệu được sử dụng để đăng ký. 
  • Với mỗi đơn đặt hàng mới mà một nhà sản xuất nhận được trong 30 ngày đầu tiên tham gia, nhà bán lẻ giới thiệu của họ sẽ nhận được các khoản tín dụng do Daisanstore tài trợ trong tài khoản của họ như một phần thưởng.

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin đặt hàng cụ thể nào cho nhà bán lẻ (chẳng hạn như danh tính khách hàng đặt hàng, tổng số đơn đặt hàng, các mặt hàng trong đơn đặt hàng, v.v.). Thông tin này sẽ tiếp tục được bảo mật trong cổng thông tin Daisanstore của mỗi thương hiệu và không có thông tin cá nhân nào được chia sẻ.