Làm thế nào để tôi nhận được đơn đặt hàng?

Mỗi khi một nhà bán lẻ đặt hàng sản phẩm của bạn, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Bạn sẽ có thể xem lại chi tiết đơn đặt hàng, chỉnh sửa tính khả dụng và chấp nhận hoặc từ chối đơn đặt hàng. Ở giai đoạn này nếu bạn chưa sẵn sàng thực hiện đơn hàng, bạn có thể sử dụng trường "ghi chú” để ghi lại bất kỳ nhiệm vụ đang chờ xử lý nào cần thiết để hoàn thành đơn hàng sau này.

Nếu bạn không thể đáp ứng số lượng trong đơn đặt hàng ngay lập tức, bạn sẽ nhấp vào "Chỉnh sửa tình trạng còn hàng" và cung cấp ngày đặt hàng trước. Nếu bạn đã ngừng cung cấp bất kỳ mặt hàng nào hoặc biết rằng mặt hàng nào đó đã hết hàng, tốt nhất bạn nên chủ động xóa chúng khỏi trang Daisanstore của mình trong Cổng thương hiệu.