Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500K

Loại và danh mục sản phẩm

Cách bạn phân loại sản phẩm của mình sẽ xác định nơi chúng xuất hiện đối với các nhà bán lẻ đang tìm kiếm hoặc duyệt tìm trên Daisanstore. Chúng tôi đã tạo các danh mục trang web giúp các nhà bán lẻ dễ dàng khám phá các sản phẩm mà họ đang tìm kiếm  để phân loại chính xác các mặt hàng của bạn, chúng tôi gán cho mỗi sản phẩm một "loại sản phẩm."

Loại sản phẩm là gì?

Một loại sản phẩm xác định cụ thể một đối tượng sản phẩm. Mỗi sản phẩm chỉ có thể có một loại sản phẩm và tất cả các loại sản phẩm được tự động ánh xạ tới danh mục con có liên quan (hoặc nhiều danh mục con) trên trang web. Các cấp danh mục và danh mục con cao, trung bình và thấp đại diện cho các danh mục đã đặt mà SKU của bạn sẽ xuất hiện.
Một số loại sản phẩm có thể rơi vào nhiều ánh xạ danh mục. Nhưng các loại sản phẩm khác chỉ có thể rơi vào 1 danh mục ánh xạ.

Các danh mục sẽ xuất hiện như thế nào trong cửa hàng Daisanstore của tôi?

Các cấp danh mục cao sẽ là danh mục chính được hiển thị trong cửa hàng Daisanstore của bạn. Sau khi được nhấp vào, các cấp danh mục cao sẽ mở rộng để hiển thị các cấp danh mục trung bình, theo sau là các cấp danh mục thấp. Điều này cho phép các nhà bán lẻ tinh chỉnh tìm kiếm sản phẩm của họ trong cửa hàng Daisanstore của bạn.
Ví dụ: Mục "Dầu gội" của bạn sẽ xuất hiện trong danh mục "Chăm sóc tóc". Các sản phẩm khác thuộc danh mục "Chăm sóc tóc" cũng sẽ được trưng bày tại đây. 


Xin lưu ý : Tên của danh mục, loại sản phẩm và ánh xạ do Daisanstore đặt và không thể tùy chỉnh.