Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500K

Tại sao tôi nhận được thông báo lỗi khi sử dụng trình tải lên hàng loạt?

Sử dụng bài viết này để khắc phục bất kỳ lỗi nào bạn gặp phải khi sử dụng trình tải lên hàng loạt. Nếu lỗi của bạn không được giải quyết trong bài viết này, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi bằng cách sử dụng nút "Liên hệ với chúng tôi" bên dưới.

Lỗi: Sản phẩm có tên đã tồn tại

Điều này có nghĩa là bạn đã có một sản phẩm trên Daisanstore với tên sản phẩm chính xác đó. Chúng tôi sử dụng tên sản phẩm để biết rằng bạn đang thêm một sản phẩm mới.
Chúng tôi thường thấy sự cố này nhất khi bạn thử tải lên lần thứ hai với cùng sản phẩm. Nếu đúng như vậy, bạn có thể bỏ qua những lỗi đó vì sản phẩm của bạn có thể đã được tạo thành công trong lần tải lên đầu tiên.

Lỗi: Các trường bắt buộc bị thiếu [trường]

Các trường bắt buộc cần thiết để nhập không được điền vào mẫu.
Để xem danh sách đầy đủ các trường bắt buộc, vui lòng tham khảo tab "Định nghĩa cột" trong mẫu tải lên hàng loạt của Daisanstore.

Lỗi: (Các) hình ảnh sau không được tải lên: [image(s)]

Tên tệp hình ảnh trong bảng tải lên hàng loạt không khớp với bất kỳ tệp hình ảnh nào đã được tải lên.

Lỗi: [giá trị] không phải là giá trị hợp lệ cho [cột]

Giá trị hợp lệ không được nhập vào các ô bên dưới cột được đề cập.
Để xem danh sách đầy đủ các tùy chọn dữ liệu cho các cột có trình đơn thả xuống, vui lòng tham khảo tab "Tùy chọn dữ liệu" trong mẫu tải lên hàng loạt của Daisanstore.

Lỗi: Tất cả các hàng của một sản phẩm phải có [tên cột] giống nhau

Trạng thái sản phẩm
Loại sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Đơn giá bán buôn
Đơn giá bán lẻ
Số lượng
Số lượng đặt hàng tối thiểu
Bất kỳ hàng nào có cùng tên sản phẩm sẽ được coi là cùng một sản phẩm.

Lỗi: Thiếu tên trang tính "Sản phẩm"

Đây là sheet chính chúng tôi dùng để xử lý và up sản phẩm mới.
Điều này rất có thể là do đã xóa hoặc đổi tên trang tính có tiêu đề ban đầu là "Sản phẩm" trong mẫu tải lên hàng loạt của Daisanstore.

Lỗi: Cột không xác định tại (các) số cột: [columns]

Bạn không thể thêm hoặc xóa các cột trong mẫu tải lên hàng loạt của Daisanstore, nếu không tệp sẽ bị lỗi.

Lỗi: Tệp không chứa bất kỳ sản phẩm hợp lệ nào để xử lý

Tệp tải lên là một tệp trống và không chứa bất kỳ sản phẩm nào.

Lỗi: Cần có ít nhất một hình ảnh để tạo một sản phẩm mới đang hoạt động

Để một sản phẩm được xuất bản hoặc hoạt động, cần phải có một hình ảnh liên quan.
Cột hình ảnh 1 là bắt buộc đối với ít nhất một hàng cho mỗi sản phẩm.
Chúng tôi không hỗ trợ thêm hình ảnh thực tế vào các ô hình ảnh trong mẫu tải lên hàng loạt của Daisanstore. Ô này cần có link ảnh hoặc tên ảnh. Để tìm hiểu thêm về cách thêm hình ảnh chính xác, vui lòng tham khảo tab "Hướng dẫn" trong mẫu tải lên hàng loạt của Daisanstore.

Lỗi: Nhiều tùy chọn với các biến thể [tên] = [giá trị]

Bạn không thể lặp lại cùng một tổ hợp tên và giá trị tùy chọn trong cùng một hàng cho cùng một sản phẩm.

Lỗi: Cần chỉ định số lượng đặt hàng tối thiểu cho mỗi kiểu hoặc số lượng đặt hàng tối thiểu và số lượng hộp

Các giá trị cho số lượng đặt hàng tối thiểu và số lượng hoặc số lượng đặt hàng tối thiểu cho mỗi kiểu phải được đặt.
Nếu bạn đang bán theo gói đóng gói sẵn, hãy đặt số lượng đặt hàng tối thiểu cho mỗi kiểu thành "1" rồi thêm gói đóng gói sẵn của bạn vào phần tùy chọn.

Lỗi: Số lượng đặt hàng tối thiểu theo kiểu chỉ có thể được áp dụng cho các sản phẩm có sự thay đổi về kích thước

Sản phẩm phải có tùy chọn kích thước để được thiết lập là kích thước mở.

Lỗi: Không có tên biến thể nào được chỉ định

Khi một tên tùy chọn không được chỉ định cho một sản phẩm.

Lỗi: Tùy chọn # Tên và Tùy chọn # Giá trị đều phải trống hoặc cả hai đều được chỉ định

Bạn phải chỉ định cả tên và giá trị tùy chọn khi cung cấp một trong hai tùy chọn đó.

Lỗi: Không thể thêm hoặc xóa tên tùy chọn

Bạn không thể thay đổi tên tùy chọn khi chỉnh sửa.