Tôi có nhận được hóa đơn đặt hàng không?

Daisanstore cung cấp hai loại hóa đơn cho các  nhà sản xuất ở Việt Nam, hóa đơn đặt hàng và hóa đơn hoa hồng. Bạn có thể tìm thấy cả hai hóa đơn này trên trang thực hiện cho mỗi đơn hàng.

Hóa đơn đặt hàng là gì?

Daisanstore tạo hóa đơn đặt hàng thay mặt cho các nhà sản xuất ở Việt Nam khi họ nhận được đơn đặt hàng qua nền tảng Daisanstore. Daisanstore không có quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hóa được mua trên nền tảng. Do đó, hóa đơn đặt hàng được phát hành dưới tên và thay mặt cho thương hiệu. 

Hóa đơn đặt hàng sẽ được phát hành cho bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt sau ngày 25 tháng 10 năm 2023. Các đơn đặt hàng trước ngày này sẽ không có hóa đơn đặt hàng đính kèm. Các nhà sản xuất và nhà bán lẻ đều sẽ nhận được một bản sao hóa đơn đặt hàng để lưu hồ sơ.

Hóa đơn của bạn sẽ không được hoàn tất cho đến khi đơn đặt hàng đã được chuyển đi.

Hóa đơn hoa hồng là gì?

Hóa đơn hoa hồng là hóa đơn do Daisanstore đứng tên riêng phát hành cho nhà sản xuất. Các nhà sản xuất sẽ nhận được hóa đơn hoa hồng khi nhà bán lẻ đặt hàng.

Hóa đơn này bao gồm tổng số tiền hoa hồng trên đơn đặt hàng, phí xử lý thanh toán hiện hành và bất kỳ khoản thuế VAT/GST nào đến hạn.