Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500K

Tôi có thể hủy đăng ký nhận các email cụ thể của Daisanstore không?

Nếu bạn không muốn nhận tất cả các email tiếp thị của Daisanstore, bạn có khả năng chọn những email bạn muốn và không muốn nhận thông qua tab Tùy chọn Email nằm trong tab Tài khoản.

Trên trang tùy chọn email, bạn có thể xác định chương trình khuyến mãi, đề xuất thương hiệu và thông báo nào bạn nhận được từ Daisanstore. Tất cả các loại email sẽ được mặc định là "bật". Chỉ cần chọn chuyển đổi và lưu các thay đổi của bạn để tự hủy đăng ký nhận email cụ thể đó.

Bạn cũng có thể từ chối tất cả các email tiếp thị của Daisanstore bằng cách nhấp vào liên kết ở cuối trang.