Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500K

Tôi có thể tùy chỉnh bản dịch sản phẩm của mình không?

Đúng vậy! Bạn hiện có thể tùy chỉnh cả tên và mô tả sản phẩm của mình.

Để tạo bản dịch tùy chỉnh, hãy truy cập trang Cài đặt cửa hàng trên cổng thông tin thương hiệu của bạn. Trong phần Bản dịch danh mục tùy chỉnh, bạn có thể chọn ngôn ngữ dịch tùy chỉnh của mình. Bạn sẽ chỉ có thể tạo các bản dịch tùy chỉnh bằng các ngôn ngữ mà bạn thêm vào đây.

Xin lưu ý rằng nếu bạn không thêm bản dịch tùy chỉnh, chúng tôi sẽ tự động dịch danh sách cho bạn sang các ngôn ngữ khác nhau mà chúng tôi hỗ trợ trên Daisanstore. Ngoài ra, việc xóa một ngôn ngữ khỏi danh sách này sẽ xóa vĩnh viễn mọi bản dịch tùy chỉnh đã đặt trước đó.

Khi ngôn ngữ đã được thêm vào Cài đặt cửa hàng của bạn, bạn sẽ có thể cập nhật bản dịch bằng Trình tải lên hàng loạt hoặc bằng Trình chỉnh sửa sản phẩm, cả hai đều nằm trên trang Sản phẩm của cổng thông tin của bạn.

Biên tập viên sản phẩm

Nếu bạn đang sử dụng Trình chỉnh sửa sản phẩm, bạn sẽ thấy từng ngôn ngữ bạn đã chọn làm tab trong phần Thông tin cơ bản cho từng sản phẩm. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa bản dịch trong từng ngôn ngữ nếu cần.

Để biết thêm thông tin về Trình chỉnh sửa sản phẩm, vui lòng xem tại đây.

Trình tải lên hàng loạt

Để sử dụng Trình tải lên hàng loạt trước tiên, hãy tải xuống danh mục hiện tại của bạn dưới dạng bảng tính hoặc sử dụng mẫu trống để thêm sản phẩm mới. Bạn sẽ thấy một cột mới cho tên sản phẩm và mô tả sản phẩm trong mẫu bảng tính của mình cho từng ngôn ngữ mà bạn đã thêm. Khi bạn đã thêm bản dịch của mình vào bảng tính này trong các cột tương ứng, bạn có thể tải lại bảng tính lên Daisanstore.

Để biết thêm thông tin về công cụ Tải lên hàng loạt, vui lòng xem tại đây.